İHALE İLANI

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINCAMEZİTLİ BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDEAMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

            Aşağıda nitelikleri belirtilen, Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca Belediye sınırlarımızda (40 mahallede) ambalaj atıklarının (kağıt, karton, plastik, pet, cam, metal, kompozit, ahşap ve tekstil) kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işinin 1 (bir) yıllığına imtiyaz hakkının devredilmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediyemizin Encümen Toplantı Salonunda ihale yapılacaktır.

            İhaleye ilişkin şartname  ve ekleri Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 1.000,00TL. karşılığında temin edilebilir.İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 08/07/2021 günü ihalenin gerçekleşeceği saate kadar Belediyemizemüracaat etmesi gerekmektedir.

İLİMERSİN
İLÇESİMEZİTLİ
MAHALLEİlçe Sınırlarımıdaki 40 (Kırk) Mahallenin Tamamı
İŞİN ADIAmbalaj Atıkları (kağıt, karton, plastik, pet, cam , metal, kompozit, ahşap ve tekstil) toplanması işi
İHALE MUHAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ)223.000,00TL(bir yıllık bedeldir.)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ6.690,00TL
KİRA SÜRESİ1 (bir) Yıl
İHALE TARİHİ VE SAATİ08/07/2021 günü saat 14:10

Not: İhale Bedeli peşin ödenecektir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1-Lisans konusu ambalaj atığı toplama ve ayırma olan Çevre İzin ve Lisans Belgesi

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-İkametgah belgesi

4- %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge,

5- İhale Şartnamesinin satın alındığına dair belge,

6- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

7-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı 2021 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi veya kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden 2021 yılında alınmış vekaletname ve Noterden 2021 yılı içinde alınan imza sirküleri,

8- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

9- Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü,

10- 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

Önceki Uluslararası Yoga Günü Mezitli’de kutlandı