İLANEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT

  1. Tebliğ Çıkaran Merci: Mezitli Belediyesi
  2. Tebliğ Olunacak Kişi Adı, Soyadı: YAŞAR ERDOĞAN ve ÇİĞDEM TUNAL
  3. Tebliğ Olunacak Kişinin Ev veya İşyeri Adresi: Bilinmiyor (Adresi Meçhul)
  4. Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti: Kamulaştırma
  5. Tebliğ Konusu: Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan tapuda, Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, O33-A-21-C-2-C pafta 237 ada 4 parselde kayıtlı ve imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış taşınmaz için 20/01/2022 tarih 52 sayılı encümen kararı ile kamulaştırma kararı alınmıştır.

Söz konusu taşınmazdaki; Yaşar ERDOĞAN adına kayıtlı 1000/55000 hisse paylı 10,00m2 hisse ve Çiğdem TUNAL adına kayıtlı 800/55000 hisse paylı 8,00m2 hisse 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun (4650 Sayılı Kanununun 3. maddesi ile değiştirilen) 8. Maddesine göre bedelin peşin ödenmesi kaydı ile pazarlık yapılarak satın alınıp kamulaştırma yapılmak üzere Belediyemiz Uzlaşma Komisyon toplantısına davet yazımızın, adreslerinizin meçhul olması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

O33-A-21-C-2-C pafta 237 ada 4 parselde kayıtlı hisselerinizin kamulaştırılması ile ilgili 13/04/2022 tarih saat: 11:00’de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda Uzlaşma Komisyon toplantısı yapılacağından bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi temsil edecek (noter tasdikli vekaletnamesi olan) bir vekilin hazır bulunması gerekmektedir.

Söz konusu ilanen tebligatımız 17/03/2022-13/04/2022 tarihleri arasında Belediyemizin internet sitesinden ve ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. Maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat yayımlandığı tarihten itibaren yedi (7) gün sonunda, tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Önceki 2022/Mart Ayı Olağan ToplantıDönemi I. Birleşimi Toplantı Gündemi