MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI

 Aşağıda nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 1 adet Balık Pişirim Standının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (açık artırma) aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Mezitli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) kira ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 27/10/2022 günü saat 12:00’ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN:    

           Mahallesi Mevkii No Cinsi (M²)Yıllık Muh. BedelG.Teminat       Gün   SaatSüresi                           
1- Akdeniz Mah. Yaşar Doğu Cad.  36E    Balık Pişirim Standı     4760.000,00TL1.800,00TL27/10/2022 14:103 yıl

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhale şartnamesi 500,00TL’ye satın alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. İkametgah belgesi (E-Devlet’ten, muhtardan veya nüfus müdürlüğünden)
 4. %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.
 5. İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz.
 6. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
 7. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
 8. Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
 9. Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü
 10. 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
 11. Kiralama ile ilgili her türlü vergi, harç ve karar pulu giderleri yükleniciye aittir.
Önceki Hayırsever Ülkü Ongun’dan Mezitli’ye kütüphane