Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi

T.C.

MERSİN / MEZİTLİ

İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

Birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere Muhtarlık bölgesi askı listeleri ilgili mahalle muhtarlıklarında 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08:00’da askıya çıkacak olup 02 Nisan 2023 Pazar  günü saat 17:00’da askından indirilecektir.

Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılacak olanlar

Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için 20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023 tarihleri arasında;

a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

b) Birinci oylama için 14 Mayıs 2023, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde 28 Mayıs 2023 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),

c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesinde ikamet eden (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.),

ç) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

d) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,

e) 298 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak seçmen kütüğüne kaydedilen,

f) Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),

Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına,

g) Birinci oylamanın yapılacağı 14 Mayıs 2023, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 28 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe veya ast çavuşluğa nasbedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

ğ) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmaz (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

h) 4721 sayılı Kanun’un 408’inci maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),

ı) 4721 sayılı Kanun’un 407’nci maddesinde belirtilen; “Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır.” hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanun’un 471’inci maddesindeki; “Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.” hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.),

Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

i) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

j) Tutuklu veya taksirli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulundukları halde askıya çıkartılan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yazılmamış bulunan (Bu durumda olan kişilerin adres bildirimleri 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince cezaevi idaresi tarafından nüfus müdürlüğüne yapılır.),

Türk vatandaşları, 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesi hükmü gereği ceza infaz kurumları idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına,

başvurabilir (Başvurular ile ilgili olarak bu Genelge’nin 8’inci maddesi hükümleri uygulanır.).

k) 4721 sayılı Kanun’un 405 ve 406’ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlar, mahkemeden alacakları kısıtlılığın sona erme kararı (kesinleşmiş) ile müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilirler.

Askı süresi içinde engelli seçmenlerin beyan ve güncelleme işlemleri

Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe

Seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca “Seçmen Kaydı Günleme” (SEC_003) ekranı kullanılarak veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvurması halinde Genel Müdürlükçe, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “engelli” olarak işaretlenir (“Engelli Beyan Formu”, www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilir.).

Askı süresi içinde yatağa bağımlı seçmenlerin beyan ve güncelleme işlemleri

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek “seyyar sandık kurulu talep formu” ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları, askı başlangıç tarihi olan 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00 ile 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00 arasında yapılır.

Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılamayacak olanlar

MADDE 7- a) 4721 sayılı Kanun’un 405 ve 406’ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi’nde yer almayanlar,

c) 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesi hükmü gereği askı süresi içinde Adres Kayıt Sistemine kaydoldukları halde ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurmayanlar,

ç) İzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay ve yedek astsubay öğrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler (ceza infaz kurumundan firar edenler dâhil),

listelere yazılamazlar.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayanların yazımı ile kayıtlarda değişiklik/düzeltme yapılması veya yerleşim yerini değiştirenlerin yazımı

a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,

b) Askı süresi (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler,

aa) Bizzat veya 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

bb) 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup da askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan veya askı süresi (20 Mart 2023 – 2 Nisan 2023) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak başka bir belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu varsa ekleri ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

cc) Askı süresi içerisinde bir başka yerleşim yerinden 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlere naklen atananlar veya geçici olarak görevlendirilenler atama veya görevlendirme belgesi ile birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak başka bir belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu ekleri ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.

İlgili nüfus müdürlüğünce tescil edilen adres beyan formu ve ekleri ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilir.

298 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesi uyarınca, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde, bir seçim çevresinden diğerine yapılan seçmen nakil istemleri hakkında, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması üzerine resen yapılacak araştırma ve inceleme neticesinde, nakil isteminin kabul edilmemesi halinde; “Seçmen Adres Günleme (SEC_003_ASKI)” ekranından adres değişikliği onaylanmaz ve bir önce kayıtlı olduğu adreste seçmen kaydı devam eder.

5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler.

c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

ç) 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup, seçmen niteliğini taşıyan ve Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7’nci maddesi uyarınca “Diğer Adres” olarak belirtilen (yatılı okul, öğrenci yurdu, huzurevi, karavan, çadır, prefabrik evler, spor salonu, yurt, sosyal ve eğitim tesisleri gibi) yerlerde kalıp, kaldıkları yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak isteyenler orada kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yerin bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanıldığı 18 Mart 2023 Cumartesi ile listelerin askıdan indirileceği  2 Nisan 2023 Pazar günleri arasında;

Yerleşim yeri değişikliği ve kayıt düzeltme için nüfus müdürlüğünün adres tescilini yaptığına dair belge ve ekleri ile başvuranlar hakkındaki kayıtlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenerek adres değişikliği onaylanmasına karar verilenler ilçe seçim kurulu personeli tarafından “Seçmen Adres Günleme (SEC_003_ASKI)” ekranı kullanılarak sorgulanır ve oy kullanabilir durumda olup olmadıkları (seçmenlik durumları) gözetilerek, verilecek karar üzerine seçmen kütüğüne işlenir.

İlçe nüfus müdürlüğüne daha önce farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin,  birlikte oturma gerekçesiyle yeniden beyan edilmesi ve beyan eden kişi ile halen o adreste oturan kişinin birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, başka belge istenilmesine gerek olmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin birlikte imzalanmış onaylı adres beyan formuna göre işlem yapılır. Ayrıca 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı seçmenler tarafından da aynı işlem yapılır.

SEÇSİS’te kısıtlı olarak görünen kişilerin dondurulan kayıtları kısıtlama kararlarına ulaşılamadığı gerekçesiyle oy kullanabilir hale getirilemez. Ancak bu kişilerin muhtarlık bölgesi askı listelerine itiraz etmeleri halinde durumlarının değerlendirilmesi gerekir.

Sadece alanda var olup da, Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) bulunan adres bileşenlerinde herhangi bir değişiklik işlemi (cadde, sokak, bulvar, meydan, kümeevler, bina numaraları, bina ve bağımsız bölüm nitelik değiştirme işlemleri) ilçe seçim kurulu kararı ile yapılır.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79’uncu maddesinde öngörülen “seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 18 Mart 2023 Cumartesi gününden başlamak üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kişilerin askı süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00’den sonra yapılan başvurular ilçe seçim kurullarınca hiçbir suretle dikkate alınmaz.

Muhtarlık ve sandık bölgesi askı listelerine kimlerin, nasıl itiraz edebilecekleri

Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz

Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler, Cumhurbaşkanı adayları veya yetkilendirdiği kişiler ve siyasi partiler ilân süresi içinde itiraz edebilirler.

Cumhurbaşkanı adayları adına itiraza yetkili kişiler yetki belgelerini dilekçelerine eklemek suretiyle itirazda bulunabilirler.

Siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler.

A- Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler adına itiraza yetkili kılınan kişiler;

a) O ilçede oturan tüm seçmenler,

b) Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar, (Örneğin; o muhtarlık bölgesinde yerleşim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı vb.),

ile ilgili olarak,

B- Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise ancak kendileriyle ilgili olarak,

itirazda bulunabilirler.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılan itirazlar, itirazın yapıldığı tarihten itibaren iki gün içinde ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanır. Talep halinde sonuç ilgiliye bildirilir (298/122).

Sandık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz

Sandık bölgesi askı listelerine; Cumhurbaşkanı adayları veya yetkilendirdiği kişiler, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti il ve ilçe başkanları ve ilçe seçim kurulu üyeleri seçim takviminde belirtilen süreler içinde itiraz edebilirler.

Cumhurbaşkanı adayları adına itiraza yetkili kişiler yetki belgelerini dilekçelerine eklemek suretiyle itirazda bulunabilirler.

Siyasi partiler, mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler.

Cumhurbaşkanı adayları veya yetkilendirdiği kişiler, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti il ve ilçe başkanları ve ilçe seçim kurulu üyeleri; muhtarlık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listeleri ile ilgili olarak itirazda bulunabilirler.

Bu listelere seçim takviminde gösterilen süreler içinde yapılan itirazlar il ve ilçe seçim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talep halinde sonuç itiraz edene bildirilir (298/123).

III) Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü, (I) ve (II) numaralı fıkralarda yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların bir kez de Yüksek Seçim Kurulunda tetkik edilip karara bağlanmasını isteyebilirler (298/124-1).

            İlgililere İLANEN duyurulur.  14/03/2023

Figen ERCAN

İlçe Seçim Kurulu Başkanı

Eki: Sandık Alanı Değişen Okullar listesi

MEZİTLİ MERKEZ MAHALLESİNDE SANDIK ALANI  DEĞİŞEN OKULLAR

SIRA NOESKİ SANDIK ALANI (OKUL)YENİ SANDIK ALANI (OKUL)
1PAKİZE KOKULU ANADOLU LİSESİMEZİTLİ SEHİT YİĞİTCAN ÇİĞA İLKOKULU
2MÜHİTTİN DEVELİ ORTAOKULLUMEZİTLİ MERKEZ ORTAOKULU
CADDE SOKAKMUHİTTİN DEVELİ ORTAOKULU15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ORTAOKULU
15202052020
25202252022
35202552025
45203352033
55203452034
65205152051
75206352063
85207952079
95209152091
105209352093

MEZİTLİ AKDENİZ MAHALLESİNDE   CADDE VE SOKAK İTİBARIYLA SANDIK ALANI DEĞİŞEN OKULLULLAR

CADDE SOKAKŞEHİT FATİH SOYDAN ORTAOKULU  (ESKİ OKUL)MEZİTLİ TOROS ÜNİVERSİTESİ KAMPUSÜ (YENİ OKUL)
13979339793
23970639706
33971039710
43978539785
53977739777
63975939759
73970439704
83975539755
93973839738
103974839748
113974539745
123973539735
133973639736
143972739727
153971939719
163971539715
173979139791
183978739787
193978739787
203972839728
213972039720
223971639716
233976339763
243976139761
253973239732
263975039750
273975239752
283970539705
293971339713
303971639716
313970339703
323971339713
333971739717
393972539725
 3974339743
CADDE SOKAKVALİ ŞENOL ENGİN İLKOKUL   (ESKİ OKUL)MEZİTLİ TOROS ÜNİVERSİTESİ KAMPUSÜ (YENİ OKUL)
13972039720
23971439714
33976739767
43970839708
53974339708
63972539725
73971739717
83971339713
93971639716
103971539715
113974239742
123970539705

VİRANŞEHİR  MAHALLESİNDE   CADDE VE SOKAK İTİBARIYLA SANDIK ALANI DEĞİŞEN OKULLULLAR

CADDE SOKAK75. ORTA OKULU   (ESKİ OKUL)MUHİTTİN DEVELİ ORTAOKUL (YENİ OKUL)
13438834388
23434034340
33434234342
43434434344
53434634346
63434834348
73436534365
83432734327
93430034300
103433134331
113433334333
123433434334
133433634336
143433834338
Önceki Başkan Tarhan, limon üreticisinin feryadını gündeme taşıdı