MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ İLANI

Aşağıda nitelikleri belirtilen ve Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 1 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. (a) maddesine göre (kapalı teklif usulü) 25/05/2023 tarihinde Mezitli Belediyesi Encümen Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında ve şartnamede belirtilen belgelerle birlikte 25/05/2023 günü saat 14:00’e kadar belediyemize başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN;

        Mahallesi           Pafta          Ada/Parsel        İmar durumu            Emsal      (M²)          Muhammen  Bedeli     G.Teminat           Gün             Saat         

  1)  Tece Mah.   O32C09B4B      12810/2    Ticari+Konut+Turizm     1,60       2.370,59     35.558.850,00TL      1.066.765,50TL   25/05/2023   14:10

        İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhale şartnamesi 5.000,00TL’ye satın alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 3. İkametgâh belgesi (E- Devlet, muhtar veya nüfus müdürlüğünden)
 4. %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.
 5. İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz.
 6. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
 7. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri.
 8. Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
 9. Gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekâletname örneği ve imza sirküsü.
 10. 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
 11. İhaleler için teklif mektupları (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır.)
 12. Satış ile ilgili her türlü vergi, harç ve karar pulu giderleri yükleniciye aittir.
Önceki Mezitli Belediyesi Semt Pazarı’nı yeniledi

Yorum bırakabilirsiniz.