FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇINAR ÇOBANOĞLU-FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

Müdür

Çınar ÇOBANOĞLU

Temel Görevleri:

 

Fen İşleri Müdürlüğü, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. maddesi ve 31.05.2009 tarih 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığının çıkardığı yönetmelik hükmü uyarınca kurulmuştur. Bütçe Kararnamesinde belirtilen yatırım programını uygulamakla görevlidir. Amaçları, hizmetlerin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Müdürlüğün amaç ve görevleri, ilişkileri  bakımından, hem planlayıcı hem de uygulayıcı yönleri bulunmaktadır. Müdürlük kendi görev konularında; araştırıcı, planlayıcı, uygulayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir nitelikte faaliyetlerini yürütmektedir. Belediye Kanununun vermiş olduğu görev ve sorumluluk kapsamında yetki paylaşımı doğrultusunda başkanlık yatırımlarını stratejik plan ve bütçe eşgüdümünde sorumluluk bilinci içerisinde sürdürür. Yapılan tesislerin maksimum verim alınacak şekilde planlanmasını, mevcut yapılarımızın bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek, bu faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamak ve yasalarla belirli diğer görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür.

 

 

Çalışma Faaliyetleri:

 

  • Belediye sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda İmar planı doğrultusunda, kamulaştırma işlemleri bitirilmiş yolların fiziki projelerini yapıp, yolları açmak ve vatandaşın hizmetine sunmak.
  • Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfalt yolların bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek.
  • Belediye’ye ait hizmet binalarının yapımı ve onarımlarını bizzat yapmak veya yasaların tayin ettiği usullere uygun olarak yaptırmak.
  • Altyapı kuruluşları ile ilgili koordineyi sağlamak.
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda belediyenin görev ve sorumlulukları içinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bayındırlık ihtiyaçlarını karşılamak
  • Belediye içerisinde 5216 Sayılı yasa gereği tüm altyapı çalışmalarının kazı ruhsatlarını AYKOME ile koordineli bir şekilde yürütmek.
  • İlçe sınırları içerisinde sel, deprem, yangın vb. afetlerde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak ivedi müdahaleler gerçekleştirerek gerekli hizmetleri sunmak.

Dilekçe Örneği

Galeri