İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

NURAN ÇAYNAK- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

MÜDÜR

Nuran ÇAYNAK

Müdürlük Yönetmeliği :

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye iş ve hizmetlerini görmek üzere istihdam edilecek personelin işe alınmasından, atanmasına, nakillerine, ilerlemelerine, aylık hak edişlerin ödenmesine, sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilişkilerinin düzenlenmesine ve emeklilik işlerine kadar değişen bir dizi özlük sürecini düzenlemek örgütlemek ve yönetmek temel işlevlerini yerine getirmenin yanı sıra, personelin niteliksel düzeyinin arttırılmasını öngören insan gücünü geliştirmek için hizmet içi eğitim düzenler.

 

 

Temel Görevleri:

 

 • Yöneticilerin genel ve ortak görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususları yerine getirmek,
 • Modern usul ve metotlardan yararlanarak ünitelerle iş birliği yaparak hazırlanan yıllık kadro cetvelleri ile yıl içinde yapılacak kadro değişikliklerini nedenleri ile birlikte Başkanlık Makamına sunmak,
 • Personel alımı ile gerektiğinde burslu öğrenimi objektif ilişkilere bağlayacak politikanın saptanması ve göreve alınan personelin yerinde çalışma ilkesine uygun en verimli olabileceği birimlere dağıtımını sağlamak.
 • Kurum personelinin memuriyetteki ilerleme aşamalarını gösterir sicil karne dosyalarının 2/12 düzenlenmesine ilişkin objektif ve açık politika tespit ederek, bu dosya ve sicilleri düzenlemek.
 • Kurum kadrolarında görevli bütün personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve cezalandırma gibi özlük işlerini yürütmek ve bu konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkuklarını yürürlükteki ilgili yasalar, personel yönetmeliği ve diğer yönetmelik esaslarına göre uygun biçimde ve zamanında yapmak,
 • Kurum personelinin aylıklarının arttırılması, üst göreve yükseltilmesi ve her türlü istihkakları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Personelin (T.C. Emekli Sandığı) ve S.G.K. ile ilgili işlemlerini yürütmek, şahıs emeklilik fişleri ile sigorta prim bildirgelerini düzenleyerek her yıl zamanında Emekli Sandığına ve S.G.K.’na göndermek,
 • Personelin izin işlerini mevzuata göre yürütmek,
 • Personelin aylık olağanüstü ikramiye, doğum yardımı, ölüm yardımı, çocuk zammı gibi parasal hakları ile ilgili işlemlerini yürütmek,
 • İşyerindeki davranışlara ilişkin usul ve ilkeler ile disiplini sağlayıcı önlemlerin esaslarını tespit etmek ve yöneticilere duyurmak,
 • Personelin imza yetkisi ile ilgili işlemlerini yürütmek ve imza sirküleri hazırlamak,
 • Mecburi hizmetli personeli görevlendirmek, görev yapmayanlar hakkında kanuni işlem için gereğini yapmak.
 • Personelin icra, mali v.s. borçları ile Belediyeye ilişkin borçlarının bordrolarından kesilmesini sağlamak,
 • İntibak işlemlerinden doğan aksama ve itirazların düzeltilmesini sağlamak,
 • Mahkemelerde açılan personel davalarına ilişkin çalışma ve gerekli yasal işlemleri yapmak,
 • Gereğinde işveren vekili olarak toplu iş sözleşmelerine katılmak, toplu iş sözleşmelerini kanun ve yönetmeliklere göre uygulamak,
 • Personelle ilgili yönetmelik, yönerge ve talimat hazırlık çalışmalarına katılmak,
 • Müdürlükler arası ve üniteler arası yazışma yapmak,
 • Her yıl sonu birim bütçe taslağını hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak,
 • Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer birimlerdeki personellerin harcırahlarını kontrol ederek onaylamak.
 • Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek,
 • BES Bireysel Emeklilik Sisteminde bulunan personelin katkı paylarını ödemek
 • HİTAP Hizmet Takip Programı maaşa işlenip hitap sistemine süresinde giriş yapmak.

 

 

Çalışma Faaliyetleri:

 

 • Başkanlık personelinin sicil, tahakkuk ve özlük işlerini yürütmek,
 • Çeşitli hizmet dallarında çalıştırılacak personelde bulunması gerekli nitelikleri tespit etmek,
 • Personele mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak,
 • Personeli objektif ölçülere göre değerlendirerek, başarılı olanları imkan ölçüsünde teşvik etmek ve ödüllendirmek
 • Başkanlığın personel politikasının belirlenmesine yararlı çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak ve Başkanlık Makamına sunmak,
 • Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, personel ihtiyaçlarını sistemli bir biçimde tespit etmek, personelin birimler arasında sayı nitelik yönünden uygun biçimde 1/12 dağılımını sağlamak üzere atama teklifinde bulunmak, kadro, şema ve cetvellerini onaylattırmak.
 • Başkanlığa özgü meslek ve ihtisas dalları için, personelin değerlendirilmesinde yararlanılacak özel testler hazırlamak ve geliştirmek,
 • İşe alınacak personelin niteliklerini ve sınav yöntemlerini tespit etmek, uygulamaları izlemek,
 • İntibak ve terfii işlerini yürütmek,
 • Gereğince işveren vekili olarak toplu iş sözleşmeleri yapmak, toplu iş sözleşmesi toplantılarına katılmak, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Kalkınma plan ve programlarındaki personel ile ilgili ilke ve tedbirlerin uygulanmasını sağlamak,
 • Personel ile ilgili yasaları derlemek, uygulamak, tüzük ve yönetmelik taslaklarını yasalara göre hazırlamak ve Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşüne sunmak,
 • Her türlü personel davaları için gerekli bilgileri toplamak, dosyalarını hazırlamak, gereğinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne bilgi vermek, davaları personel görevleri açısından izlemek,
 • Memur ve işçi disiplin kurulu çalışmalarına katılmak, kurulun raportörlük görevini yapmak,
 • Verilecek ceza ve ödülleri yasalara uygun olarak uygulamak,
 • Personelin geçici görevlerine ilişkin olurlar almak ve ilgililere tebliğ etmek
 • Görev değişiklikleri yapılan işçi, memur ve sözleşmeli personellerin görev yazılarını personellere tebliğ etmek.