PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

HÜSEYİN ANIL ORHAN - PLAN PROJE MÜDÜRÜ - EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ

Müdür

Hüseyin Anıl ORHAN

Çalışma Faaliyetleri:

  • Planlama birimini ilgilendiren konular ile ilgili yazışmalara cevap verilmesi,
  • İlçe sınırları içerisindeki sit alanları ile ilgili çalışmaların yürütülmesi,
  • Üst ölçekli planlar ile Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanan Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı plan kararlarına uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmalarının yapılması ve onaylanan uygulama imar planı revizyonlarına ilişkin askı-itiraz işlemlerin ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi, plana esas kültürel, sosyal ve ekonomik vb. analiz çalışmalarının yapılması-tekrar hazırlanması, uygulama imar planı revizyonu için belediyemize sunulmuş şahıs dilekçelerinin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması,
  • Yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planının güncellenmesi (onaylanmış olan plan değişikliklerinin mevcut plana işlenmesi), sayısallaştırılması, onaylanan plan değişikliği tekliflerini akıya çıkararak, askı sürecindeki itirazların değerlendirilmek üzere Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale işlemlerini gerçekleştirilmesi, onaylanan plan değişikliklerinin kurum içi ve kurum dışı dağıtımının yapılması (imar-harita şefliği, inşaat ruhsat şefliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vb)
  • Mersin Büyükşehir Meclisi’nce re’sen onaylanarak kesinleşen plan değişikliklerinin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi
  • Davaya konu alanlar ile ilgili mahkeme kararı gereğince talep edilen bilgi ve belgelerin hazırlanması, gerekli işlemlerin tesis edilmesi sağlanmaktadır.