Strateji Geliştirme Müdürlüğü

HÜRREM BETÜL LEVENT ERDAL - STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

Müdür

Hürrem Betül LEVENT ERDAL

Temel Görevleri

 • Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 • Kalite yönetim sisteminin kurulmasında, her türlü dokümantasyon ve süreçlerin takibinin yapılması, kalite yönetimi ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi ve denetim periyotlarında gerekli koordinasyonun sağlanması ile birimlerin kalite yönetim sistemi uygulamalarının denetimini yapmak.
 • Belediyemizin dış ülke temsilcilikleri, uluslararası kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve örgütler arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak,
 • Belediyemiz ile dünya kentleri arasında Kardeş Şehir ilişkileri kurarak, ülkeler arası kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler organize etmek ve mevcut kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Kurumumuzun ve ilçemizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda farklı paydaşlarla proje hazırlayıp, bunları hayata geçirmek için hibe/fon desteği sağlayan kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak,
 • Dezavantajlı gruplara yönelik ulusal ve uluslararası kapsamda sosyal politikalar geliştirmek, benzer politikalar geliştirmiş ya da geliştirmeyi amaçlayan diğer ülke belediyeleriyle ortak projeler yürütmek,
 • Belediyemizi ve projelerimizi tanıtmak amacıyla yazılı ve görsel sunum materyalleri hazırlamak ve çevirilerini yapmak,
 • Belediyemize gelen ya da belediyemizce gönderilecek olan yabancı dildeki belgelerin çevirisini yapmak ve ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,
 • Kurumumuzu ve ilçemizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı heyet ve kişilerin Belediyemizin üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde ve yurtdışı gezilerinde tercümanlık hizmetlerini sağlamak,
 • Kurumumuzun ve ilçemizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda farklı paydaşlarla proje hazırlayıp, bunları hayata geçirmek için hibe/fon desteği sağlayan kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak,
 • Belediyemiz müdürlüklerince hazırlanacak ve yürütülecek ulusal ya da uluslararası fon/hibe kaynaklı projelerin koordinasyonunu sağlamak.

 

Çalışma Faaliyetleri

Stratejik Plan Hazırlık Süreci boyunca katılımcılığa özel önem verilmiş, tüm dış ve iç paydaşların ve yararlanıcıların sürece katılımına ve fikirlerinin alınmasına dikkat edilmiştir. Dış paydaşların görüş ve önerilerini belirlemek için çalıştay ve grup odak toplantıları düzenlenmiş, anket çalışması yapılmıştır. Kurum içi paydaşların katılımını sağlamak amacı ile birimlerde çalışma ekipleri oluşturulmuş ve toplantılar düzenlenmiş, tüm çalışanların katkıları alınmıştır.

Mezitli Belediyesi’nin Misyonu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasa ve yönetmelikler ile tanımlanan görevler kapsanarak oluşturulmuştur. Mezitli Belediyesi için belirlenen Vizyon ise Mezitli’nin geleceğine ilişkin beklenti ve isteklerin bilimsel katılımcı ve toplumcu bir bakış açısı içinde ele alınması ile belirlenmiştir.

Bunun sonucu olarak belirlenen vizyona ulaşmak için 9 amaç ve 33 hedef saptanmış, tüm hedefler için performans göstergeleri belirlenmiştir. Stratejik Plan ile uygulamanın izleme ve değerlendirilmesine ilişkin bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu kapsamda birimlerin rol ve sorumlulukları belirlenmiş, izleme ve değerlendirme sürecinde oluşturulması gereken temel raporlar tanımlanmıştır. Mezitli Belediyesi stratejik planının bir belge olmanın ötesinde tüm hizmetlerimize yön verecek uygulamanın aracı olacak bir yol haritası niteliği taşımasına özen gösterilmiştir.

 

Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme

Mezitli Belediyesi, faaliyet ve kaynaklarının planlanmasında, iş süreçlerinin yapılandırılmasında ve insan kaynaklarının yetkinleştirilmesinde dikkate alınacak stratejik amaç ve hedefler mevcut durum çevre ve senaryo analizi dikkate alınarak, üst yönetimle yapılan grup çalışmaları neticesinde belirlenmiştir.  Mezitli Belediyesi 2020 – 2024 dönemini kapsayan Stratejik Planı’nda 9 stratejik amaç ve 33 performans hedefi belirlenmiştir. Anılan hedeflere ulaşmak için 119 faaliyet/proje ile 119 performans göstergesi belirlenmiştir.

Bu kapsamda, birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunun değerlendirilerek üst yöneticiye sunulması, Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerinin geliştirilmesi, ilgili hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması sağlanacaktır.